Márciust követően, július 8-án először ült össze a sárospataki képviselő testület. Másokkal együtt megtudhattuk, hogy polgármesterünk gyakorlati ember, ezért nem hiszi, hogy mindenféle koncepció mentén kellene neki a várost irányítania, pedig – mi úgy gondoljuk -, nem baj, ha van a néhány kiemelt terület (média, idegenforgalom, civil szféra, ifjúság), amit átgondolt, transzparens, és nem utolsó sorban számonkérhető elvek alapján intéznek a város vezetői.

Aki emlékszik még, hogyan lett a civil Közművelődési Tanács Közösségfejlesztő Közművelődési Koncepciójából Kulturális stratégia, nagyjából mindent tud erről a folyamatról koncepciók és stratégiák frontján, ráadásul itt van nekünk a Sárospatak Brand, amely úgy néz ki, mindenre megoldás lesz e kérdéskörben is. (Kívánjuk!)

Polgármesterünk és a rendelőintézet igazgató asszonya tájékoztatták a testületet a vészhelyzet idején hozott döntésekről, rendelkezésekről, folyamatokról. Köszönetnyilvánítások hangzottak el, hiszen Sárospatak a vírus első rohamát kiállta, és ebben kiemelkedő szerepe volt az időben meghozott intézkedéseknek, és patakiak szabálykövető magatartásának. Az is segített ebben, hogy Sárospatakon – ismeretink szerint – nem volt vírussal fertőzött személy a szóban forgó, mögöttünk álló időben.

Az ülések nélküli időszakban a testület helyett a polgármester hozott határozatokat, rendeleteket, egyéb döntéseket. Volt ezek között (a nagy számok törvénye alapján) egy olyan határozat is, amelyben a polgármester elfogadta a Kulturális Stratégia 2019-es végrehajtásáról szóló, a Művelődés Háza igazgatója által beterjesztett beszámolót. Képviselői jogunkkal élve, négyen benyújtottunk egy indítványt, amiben kértük a határozat újra tárgyalását, hiszen – a hírek szerint – már folyik az új kulturális stratégia előkészítése, így bizonyára nem lett volna minden tanulság nélküli, ha megteremthettük volna egy egészséges vita lehetőségeit a kultúra magyar városában, 2020-ban! – Ezt a testület nagyobbik fele nem szavazta meg. Bizonyára nem minden ok nélkül. Az előttünk álló időszakban bővebben fogunk itt is foglalkozni a 2014-2020-as időszakot felölelő Sárospataki Kulturális Stratégiával. Ha addig nem, akkor biztosan érthetővé fog válni mindenki számára, mi a félelem oka.

Tervezetten módosítanunk kellett a város költségvetését, hiszen az iparűzési adó a rendes időben elfogatott költségvetés-tervezetet követően realizálódott a város számláján. Azonban más okai is voltak a korrekciónak. Aros János ugyan politikai kiszólásnak minősítette Vigyikán Csaba hozzászólását, amely „felhánytorgatta” azt a furcsa szolidaritásra hivatkozó kormányzati döntést, amely elvette a városoktól, így Sárospataktól is a helyben képződő súlyadót. Tette, teszi ezt úgy, hogy ezzel egyidőben olyan pazarló kiadásokra költ, amely nehezen összeegyeztethető a nadrágszíj ekkora mértékű összehúzásával… Kértük, tegyen lépéseket a polgármester annak érdekében, hogy a helyben beszedett gépjárműadó visszakerülhessen a város költségvetésébe.

Miután újra hangsúlyozta Aros János (fidesz), hogy országos politikával nem óhajt foglalkozni az üléseinken, a Lánchíd körül kialakult polémiában a kormányoldali álláspont mellett tette le voksát (fő)polgármester kollégáját elmarasztalva.

Szerepelt a költségvetés módosításának tervezetében egy 123 milliós „elvárt bevétel”, amely – mint nevei is mutatja – jelenleg nincs a város számláján. Ezúttal megszavaztuk a költségvetés módosítását azzal a kikötéssel, hogy amennyiben augusztusig az nem érkezik meg, a költségvetés újabb módosítása kerüljön a testület elé szeptemberben.

Sárospatak rendőrkapitánya, dr. Téglás István r. ezredes úr, főtanácsos, Sárospatak 2019. évi közbiztonságának helyzetéről adott beszámolót. A kapitányság sikeres és értékes munkáját megköszönve több képviselő, megragadva a személyes találkozás lehetőségét és a tv nyilvánosságát, számos kérdést és kérést intézett a kapitány úr felé. Részünkről a kispataki kamionforgalom okozta problémák megoldási lehetőségeinek számbavétele merült fel. Elhangzott, hogy amennyiben a jogi, rendőrségi eszközök nem tudnak megnyugtató megoldást a főleg a Gárdonyi úton lakók ezzel kapcsolatos, problémáira, a lakók a kezükbe fogják venni a megoldás lehetőségét. A kapitány úr azt mondta, ha tudunk jó megoldást, ő segíteni fog. – Előre is köszönjük. Együtt megoldjuk!

Beszámolók hangzottak még el a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről, az adóhatósági munkáról, az önkormányzat belső ellenőrzéséről, az önkormányzati tulajdonú cégek pénzügyi egyensúlyáról.

A testület II. félévi munkatervhez is szerettünk volna hozzátenni néhány fentebb már említett, a helyi döntéselőkészítést és működést könnyítő napirendet. Ezek az alábbiak voltak:

• Javaslat az önkormányzat első félévi munkájának áttekintésére, a hatályos rendeletek utólagos hatásvizsgálatára különös tekintettel a helyi közművelődési rendeletre.

• AJÁNLÁS Sárospatak Város Önkormányzatának a helyi társadalmi egyeztetés eljárási normarendszerének kialakításához – Rendelettervezet készítése.

• Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Média koncepció megalkotásáról

• Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Civil koncepció megalkotásáról

• Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Idegenforgalmi koncepció megalkotásáról

• Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Ifjúsági koncepció megalkotásáról

• Javaslat A népesség fogyásának megállítására tett önkormányzati intézkedések eredményeinek áttekintésére

• Kulturális stratégia értékelése, új tanulmány készítése, Közösségfejlesztő Közművelődési Koncepció megalkotása, Közművelődési rendelet utólagos hatásvizsgálatára

Szükségesnek tartjuk ezek mellett:

  • Város arculati kézikönyv felülvizsgálatát
  • Sárospatak közlekedési terveinek felülvizsgálatát
  • Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatát
  • Önkormányzat önként vállalt feladatainak áttekintését
  • Parkolási koncepció létrehozását
  • Vízkárelhárítási terv megalkotása a védekezi terv keretén belül

Ezeket külön-külön, majd egyben is MIND LESZAVAZTA a fideszes többség.

A Kommunális Szervezet vezetője itt-ott elcsüggedést mutató tájékoztatójában három fontos kérdést járt körbe. Az egyik a városi fűnyírás, a másik a szúnyogok elleni védekezés, a harmadik az esőzések okozta problémák voltak. A szervezet áldozatteljes munkájához kérte a lakosság segítségét. Csetneki József hozzászólásában azt fejtette ki, hogy az emberek öngondoskodásra való hajlama a közösség állapotának egyik nagyon fontos fokmérője. Ha a kért és elvárható öngondoskodás nem működik (a saját háza előtt tartsa mindenki tisztán az árkot, nyírja le a füvet, gondoskodjon a csapadékvízről), a helyi társadalom a rosszul működés jeleit mutatja. Ezt rendeletekkel nem lehet megoldani, a közösségfejlesztés a jó eszköz erre, amely városunkban nem nagyon működik. Újfent javasoltuk, hogy tegyünk lépéseket ebbe az irányba. Aros János szerint a homokzsák rakás egy jó alkalom lett volna erre az ellenzéki képviselőknek.

A homokzsák nem véletlenül került szóba. Az egyebek napirendben leginkább a hatalmas esőzések miatt víz alá került utcák, udvarok tulajdonosainak problémái kerültek terítékre. Az önkormányzat hivatalos álláspontját megfogalmazók leginkább a lakókra tolták át a felelősséget a kialakult helyzet miatt: átereszek eltömődése, árkok betemetése, esővíz szennyvíz rendszerbe történő vezetése miatt. – Részben okkal. A lakók felelősségét elismerve, felhívtuk a figyelmet az önkormányzat feladatira is a kérdésben. Cziráki Zsolt irodavezető úr korábbi kérdéseinkre adott kimerítő és alapos válaszában maga is utal bizonyos tisztázatlan, vagy nem megoldott helyzetekre. Maga is egy összetett megoldásra lát lehetőséget, amelyben a szóban forgó út (Magyar KÖZÚT Zrt., önkormányzat), közterület tulajdonosának, kezelőjének és a lakóknak közösen kellene az egyre gyakrabban megjelenő villámárvizek problémájára megoldást találniuk. Ezért javasoltuk, hogy módosítsa az önkormányzat a helyi védekezési tervét:

„Védekezési tervbe fel kell venni a villámárvizek egyre gyakoribb megjelenése következtében kialakuló, a lakosságot súlytó helyzetekre való felkészülés elemeit, illetve az esetleges beavatkozás, mentés lehetséges feladatait.

Az önkormányzati területeken védekezésre kötelezettek a helyi önkormányzatok. A felkészülés keretében az önkormányzatok kötelezettsége az ár- és belvíz védekezési tervek elkészítése. A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek. (átereszek, vízelvezető rendszer állapota …) Különösen Kispatakon, a Dózsa György út, Toldi utca, Gárdonyi utca, Budai Nagy Antal utca bal oldal. stb”

Az ülés végén még akart valamit mondani a polgármester úr, de aztán nem mondta.

A beszámoló végén szeretnénk megjegyezni, hogy a város működésének szerintünk kielemelten fontos területeire el fogjuk készíteni a javaslatokban szereplő koncepciókat, hogy legalább arról fogalmuk legyen fideszes képviselőtársainknak, hogy mit utasítanak el immár második alkalommal.

Ez a beszámoló július 9-én, 10.55 perckor lett befejezve. Az ülés Hegyalja TV-s felvétele sem a Youtub-on, sem a sarospatak.hu oldalon nem látható.

Csetneki József

Sárospatak, 2020. július 9.