„Sajtószabadság az, amikor bármit megírhatok, de azért nem írok meg akármit.”

Az 50-es évek Népszabadságára egyre jobban emlékeztető, a politikai szervilitás ezzel egyre magasabb fokára törő Sárospatak újság legutóbbi vezércikkében a város költségvetésének méltatása közben, a fejlődés és a biztonság valamilyen arosi értelmezését átvéve ostorozza az ellenérveket képviselő ellenzéket. A tárgyilagos, sokoldalú informálás elemi kötelezettségét sem teljesítve azokat persze meg sem említette a cikk szerzője…

Nézzük mi is át érvelésük cinizmusának néhány komoly, társadalombomlasztó vetületét!

A biztonság költségvetése?

Mi a biztonság? – „Az élet egészébe vetett bizalom azzal a hajlandósággal együtt, hogy segítsük az élet minden területének a fennmaradását. – A dolgoknak, életviszonyoknak olyan rendje, olyan állapot, amelyben kellemetlen meglepetésnek, zavarnak, veszélynek nincs vagy alig van lehetősége, amelyben ilyentől nem kell félni.”

Ha jó a terv, vannak jól megfogalmazott prioritások, kiszámolt hatások, elkerülendő veszélyek, ott nem lesz a fejlődés áldozata a biztonság.

Nem lehet a közösség sem a fejlődés áldozata, de a biztonságé sem!

A második világháborút követő kommunista hatalomátvétel egyik első lépése éppen a nálunk most éppen fejleszteni és éleszteni kívánt társas/közösségi formációk és alkalmak betiltása volt bizonyára azért, mert a körükben termett és alakított magatartás veszélyes volt az egyen-gondolkodást, illetve a gondolkodás nélküli engedelmességet kívánó pártállam számára. Hogy is állunk ezzel itt Sárospatakon 2020-ban?

Sárospatak 2020-as költségvetése nem mondható fejlődést ösztönző, innovatív, polgárbarát költségvetésnek. Ennek középtávon mindnyájan kárát fogjuk látni – Sárospatak brand ide, Sárospatak brand oda…

Prioritások és lehetőségek, szándékok és tettek…

Lehet, hogy kicsit demagógnak fog tűnni az alábbi néhány mondat, de csak így tudjuk „érdemben” szembe állítani a valóságot az újságban megjelent „álvalós” állításokkal:

• Javaslatot tettünk, a díszkivilágítási elemek bővítése 5 000 000 Ft terhére az Alapítványok, civil szervezetek támogatása működésre céljelleggel átadott támogatás keretének 1.000.000 Ft-ról 4.000.000 Ft-ra emelésére. –  Ezt leszavazta a fideszes többség, tehát többet ér számukra az év egy rövid időszakában működő díszkivilágítás az egész évben működő helyi civil szervezeteknél!

• Javaslatot tettünk a Sárospataki Polgárőr Egyesület országos polgárőrnap 500.000 Ft terhére az Ifjússági feladatok működésre céljelleggel átadott támogatás keretének 200.000 Ft-ról 600.000 Ft-ra emelésére. – Ezt leszavazta a fideszes többség, tehát többet ér számukra a minden bizonnyal áldozatos munkát végző polgárőrök egy napos bulijának támogatása a városban élő fiatalok egész éves támogatásánál.

• Javaslatot tettünk a Hegyalja Televízió 20 millió Ft-os támogatásának terhére, a városban dolgozó közel 260 közalkalmazott 5.500 Ft-os havi cefeteria jutatására. – Ezt leszavazta a fideszes többség, tehát többet ér számukra az egyébként heti 2 órás szerkesztett műsort gyártó saját, kézzel irányított médiájuk finanszírozása (amelynek nézettségére vonatkozó adatok eddig nem álltak rendelkezésükre), mint a városban még megmaradt közalkalmazottak és családjaik rendszeres támogatása.

• Javaslatot tettünk A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetésének 10 millió Ft-tal történő emelésére, a városi programok számának növelése és minőségének javítása érdekében. – Ezt leszavazta a fideszes többség, tehát többet ér számukra a csupán önmagát méltató, helyi közösség építésre szakmai potenciált felmutatni képtelen, hétvégén többnyire zárva tartó, a 70-es évek működését megtestesítő művelődési otthon, mint egy valóban a sárospatakiak és a hozzánk érkezők megelégedésére szolgáló, a várost láthatóan építő, piacképes gazdag, pezsgő programstruktúrát működtetni képes, szolgáltató intézmény.

A politikai kultúra, illetve annak hiánya komoly felvetéseket fogalmaz meg egyre több jóérzésű patakiban is. A polgármesternek és pártjának régen el kellett volna határolódniuk azoktól a szekértolóiktól, aki a nyilvánosság előtt védik – kérve, vagy kéretlenül – a mundérjuk becsületét. Az ellenzék ellenzékének politikája felismerhetően orbáni gyakorlat. Mivel igen aktívak az álnév alatt publikálók, nő a valószínűsége annak, hogy jogsértő hibát követnek el, ha ezt eddig nem tették volna meg… Teszik mindezt a magyar állam hivatalos jelképének, a nemzet együvé tartozásának jelképével, a koronás címerrel ellátott Facebook-os profillal…

Nem szabad elfelejtenünk itt sem, hogy a jog és bizonyos fokig az etika is társadalmi jellegű jelenségek, így a felelősség oldaláról közelíthetők meg. Az erre felhatalmazó etikai értékek erkölcsi tartalmát a közösség hordozza. Ezért kell a provokációkat is civilként kezelni, mert a bátorság általános értelemben antidemokratikus vagy morálisan kétségbe vonható cselekedeteket is szolgálhat. A civil kurázsi ezzel szemben demokratikus és humán értékekért, legitim, általánosítható érdekekért próbál tenni, és a békés konfliktus-kezelésre törekszik. A civil kurázsi így a nyilvános bátorság egy speciális formája: Minden civil kurázsi bátor, de nem minden bátor cselekedet civil kurázsi…

A megfelelően kezelt részvétel a konfliktusfeloldás nyílt, reális és pozitív eszköze. Hozzájárulhat olyan problémák feloldásához, mint pl. a közösségi érzés, összetartás hiánya. Ennek hiányában, a sánta, féloldalas médiabátorság csak növeli a konfliktust, sőt csökkenti az említett közösségi, összetartozás érzését. Ezt tennie egy piciny hatalommal rendelkező, de magát azért politikusként definiáló, Sárospatakon élősködő kisebbségnek sem lehet hosszútávon fenntartható magatartás.

Jó, ha nem felejtjük:

Demokrácia Autokrácia Diktatúra
A kormány békés, civilizált procedúrával leváltható A kormány nem váltható le békés, civilizált procedúrával. A kormány nem váltható le békés, civilizált procedúrával.
Szilárdak azok az intézmények, amelyek együttesen garantálják a leválthatóságot. Csak formálisan léteznek vagy gyengék azok az intézmények, amelyek együttesen garantálnák a leválthatóságot. Nem léteznek azok az intézmények, amelyek lehetővé tennék/garantálnák a leválthatóságot.
Van legális parlamenti ellenzék; a választásokon több párt indul. Van legális parlamenti ellenzék; a választásokon több párt indul. Nincs legális parlamenti ellenzék; a választásokon egy párt indul.
Nincs terror (tömeges kényszermunka-táborok és kivégzések). Nincs terror, de szórványosan felhasználnak különböző eszközöket a politikai ellenfelekkel szemben (hamis indoklással börtönbüntetés, esetleg politikai gyilkosság). Terror van (tömeges kényszermunka-táborok és kivégzések).
A parlamenti ellenzékkel szemben nem alkalmaznak represszív eszközöket. Alkalmaznak represszív eszközöket a parlamenti ellenzékkel szemben. Nincs parlamenti ellenzék.
Aktívak és függetlenek a „fékek és ellensúlyok” intézményei. Gyengék és nem függetlenek a „fékek és ellensúlyok” szerepére hivatott intézmények. Nem működnek olyan intézmények, amelyeket a „fékek és ellensúlyok” szerepére hoztak volna létre.
Aránylag kevés az uralkodó politikai csoport által kinevezett tisztségviselő. Az uralkodó csoport szinte minden tisztségre a saját embereit nevezi ki. Az uralkodó csoport minden tisztségre a saját embereit nevezi ki.
A kormánnyal szembeni civil ellenállásnak nincs törvényi korlátja, a civilszféra erős. A kormánnyal szembeni civil ellenállásnak nincs törvényi korlátja, de a civil szféra gyenge. A kormánnyal szembeni civil ellenállást törvény tiltja.
Sokféle formában és releváns mértékben vesznek részt az érintettek és azok szervezetei a döntések előkészítésében (érdemleges participáció). A participáció jogi keretei működnek, de gyakorlatilag nem érvényesülnek. A participációt még formálisan sem írják elő.
A sajtószabadságot törvény garantálja, és valóban érvényesül. A sajtószabadságot jogi és gazdasági eszközökkel korlátozzák. Nincs sajtószabadság.

Forrás: Kornai János: Még egyszer a rendszerparadigmáról

Az erős(k)ödő lokálpatriotizmus szűklátókörű parciális érdekek érvényesítéséhez vezethet, amelynek során a település független kis közösségek halmazává eshet szét és esik is szét azáltal, hogy a „helyi hatalom” maga számára kedves és kevésbé kedves (közellenségként kezelt) civilekre osztja fel a várost, minta ahogy ezt a jelenlegi, kisebbségből erősködő percembereik teszik pl. a Hegyalja Televízió általuk megrendelt műsoraiban, vagy legújabban a Facebookon.

„Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy megtaláljuk saját identitásunkat és életünk értelmét anélkül, hogy elfogadnánk és meghajolnánk az előtt, amit az előítéletek és sztereotípiák írnak elő számunkra. A legtöbb ember észre sem veszi, hogy legelőször ők maguk esnek áldozatul saját előítéleteiknek.”

Sárospatak, 2020. április 8.

Csetneki József