Egy újabb félév kezdődik az önkormányzati munkában is. Az előzőt, a pandémia miatt kifejezetten a város életben tartásához elegendő polgármesteri döntésekkel vezényelte le a város első számú vezetője. Minden hónapban – volt, hogy többször is – megkaptuk az aljegyzőtől a polgármester eltelt időszakban hozott döntéseit. Szerettük volna korábban elindítani a nyilvános ülések sorát, tettünk néhány válasz nélkül maradt jelzést ez ügyben, sikertelenül.
Ezúttal is megpróbálunk néhány – általunk fontosnak gondolt – napirendipont-javaslatot bevinni a testület elé. Nem teszünk fel megválaszolhatatlan kérdést senkinek, ha azt állítjuk, egyéb javaslatainkat is ideértve hány általunk javasolt napirendet tárgyalt meg a testület, hányban születhetett valamilyen határozat, esetleg rendelet.
Az a dolgunk, hogy ezúttal is újra megpróbáljuk azokat a gondolatokat, megközelítéseket, felvetéseket a testület napirendjére tűzni, amelyekről – önökkel együtt – azt gondoljuk, hogy előrébb vinnék a város életét.
Az alábbiakban felsorolt javaslatokat már többször szerettük volna a féléves üléstervbe felvétetni:

• AJÁNLÁS Sárospatak Város Önkormányzatának a helyi társadalmi egyeztetés eljárási normarendszerének kialakításához (most beadtuk)
A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei – mely dokumentum kidolgozásában több mint 1500 civil szervezet aktívan vett részt még 2006 őszén – prioritásai között első helyen szerepel a társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése. Ennek keretében a kormány:
• biztosítja a nyitott jogalkotás elvének érvényesüléséhez szükséges eljárási, szervezeti és technikai feltételeket, mindenekelőtt azon elektronikus csatornáknak a működtetését és fejlesztését, amelyek a gyors és tömeges információ-áramlást, interakciót lehetővé teszik,
• igényli és segíti a közhatalmi döntéshozatal és a közigazgatás minden szintjén a civil együttműködések és civil érdekképviseletek megjelenését és működését. Ezen célokban, a hatékony és szolgáltató kormányzás uniós alapelvei öltenek testet, azaz a partnerség, a rész-vétel és az átláthatóság biztosítása.
• Sárospatak Város Önkormányzata Média koncepció megalkotása (következő félévben szeretnénk beadni)
A kommunikációs csatornák alkalmazása alapvető követelmény egy település életében, hiszen a város feladata, hogy a lakókat megfelelő módon tájékoztassa az őket érintő helyi hírekről. A helybeli információkat pedig a helyi médiumokon keresztül ismerhetik meg az em-berek. Egy önkormányzatnak kötelessége, hogy olyan médiastratégiával rendelkezzen, amelynek megvalósításával pontos, naprakész és segítséget nyújtó információkat juttat el a lakossághoz.
• Sárospatak Város Önkormányzata Civil koncepció megalkotása (következő félévben szeretnénk beadni)
A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség és a sokszínű együttműködés. Az önkormányzat a koncepció elfogadásával teret biztosít a civil öntevékenység számára, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, és ugyanakkor a szolgáltatások területén alternatívát kínál.
A Civil Koncepció az alábbiak megvalósulását segíti elő:
• megteremti az együttműködés garanciáit
• figyelembe veszi a civil szerveződések sokszínűségét, lehetőséget teremt a civil kurázsi kiaknázására
• tisztázza és szélesíti az együttműködés lehetőségeit az önkormányzat és a civil szervezetek között
• ösztönzi a civil-civil együttműködést is.
• Sárospatak Város Önkormányzata Idegenforgalmi koncepció megalkotása (következő félévben szeretnénk beadni)
A magyarországi turizmus egyik kiemelt problémája, hogy a kifejezetten kedvező adottságok és a magas vendégforgalom ellenére relatív alacsonyak a hazai turisztikai bevételek. Térségenként ugyan jelentősek a különbségek, de számos esetben meglehetősen hiányos a turisztikai szektor kínálata; hiányoznak a térség-specifikus attrakciók, a színes és színvonalas rendezvény- és programkínálat, felkészületlen a szolgáltató-szektor, és mindehhez nem megfelelő az infrastrukturális és társadalmi környezet.
• Sárospatak Város Önkormányzata Ifjúsági koncepció megalkotása (következő félévben szeretnénk beadni)
Az önkormányzati koncepciók célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában az önkormányzat szándékait meghatározza egy-egy terület, ellátandó feladat funkcióinak és formáinak fenntartására vagy – ha hiányzik – megteremtésére. A koncepció a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a plurális fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók.
• A népesség fogyásának megállítására tett önkormányzati intézkedések eredményeinek áttekintése (következő félévben szeretnénk beadni)
Szeretnénk, ha polgármester ebből a szempontból értékelné az elmúlt időszakban egyedül meghozott döntéseit.
• Kulturális stratégia értékelése, állapota?
A Magyar Kultúra Napján alá kellett volna írni a dokumentumot. Nem ismerjük a stratégiai partnerek véleményét a lezárt időszakról, nem volt a testület előtt a 2014-2020-as időszak beszámolója sem. Azt a polgármester fogadta el úgy, hogy nem is volt kíváncsi a véleményünkre a kérdésben, pedig ez nagyobb horderejű ügy Sárospatakon, mint a Norpan 1 %-os üzletrészének eladása, amiről viszont – érthetetlen módon – kikérte a véleményünket.
• Vízkárelhárítási terv megalkotása (következő félévben szeretnénk beadni)
Az önkormányzati területeken védekezésre kötelezettek a helyi önkormányzatok. A felkészülés keretében az önkormányzatok kötelezettsége az ár- és belvíz védekezési tervek elkészítése. A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek. (átereszek, vízelvezető rendszer állapota …)

  1. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  2. § (1) * A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
    11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

„A belvíz olyan állóvíz, amely nagyobb esőzések, hirtelen hóolvadás vagy a talajvíz szintjének emelkedése miatt keletkezik. Azért nem tud természetes módon elszivárogni, mert a talaj felső rétegében a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Ha a belvíz hosszabb ideig van jelen, a mezőgazdaságban kárt okoz azzal, hogy a kultúrnövények gyökérzete a tartósan vizes közegben károsodik.
A belvíz által okozott károk megelőzése érdekében végzett műszaki tevékenységek összessé-ge a belvízrendezés. Ennek elemei a víz gyorsabb lefolyását segítő csatornarendszer, a csatornák útjában lévő tereptárgyak vízáteresztését biztosító átereszek, csőzsilipek és bújtatók, illetve a belvizeket a magasabb vízszintű csatornákba vagy folyókba beemelő szivattyútelepek.”

Szükségesnek tartjuk ezek mellett a testület elé vinni az alábbi kérdéseket:
• Város arculati kézikönyv felülvizsgálatát sok ok miatt (megtörtént);

• Sárospatak közlekedési terveinek felülvizsgálatát sok ok miatt (megtörtént). Ezen belül további kerékpárutak kiépítésének lehetőségei;

• Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatát többek között az abban rejlő gazdasági, idegenforgalmi lehetőségekre tekintettel;

• Önkormányzat önként vállalt feladatainak áttekintését;

• Parkolási koncepció létrehozása. (javaslat megtörtént)

Akik nézték a Testület júniusi ülését, hasonló módon csodálkozhattak mint mi magunk is, hogy ezúttal az ülésen javasolt napirendi pont javaslatainkat elfogadta a testület nagyobbik fele, de erre még biztosan visszatérünk…

Csetneki József képviselő