„A város érdeke mindennél fontosabb” – mondja Aros János Sárospatak polgármestere A Helyi Krónika legutóbbi számában közlésre került interjúban, amelyben részben meghazudtolja a helyi ellenzéket, részben sajátosan állampárti stílusban kéri számon rajtunk az együttműködést, amely elől legtöbbször ő maga zárkózik el. Szóval felmerül a kérdés bennünk: valójában tudja-e Aros János, mi a város érdeke? Honnan tudja? Amit tesz (vagy nem tesz), mindent a város érdekében tesz (vagy nem tesz)? További kérdés, ami ettől is általánosabb helyzetekben kerül elő: „Cui prodest? – Kinek az érdeke?” Ha erre az utóbbi kérdésre keresünk választ a polgármester néhány utóbbi időben előterjesztett és a képviselőtestület „bölcsebbik fele” által elfogadott javaslatát magunk elé véve, elkeserítő megállapításokra jutunk. A város érdeke volt-e átadni a több milliárd forint értékű teljes víz/szennyvíz infrastruktúrát az államnak pár millió forint fejében? – Kinek az érdeke? Kinek az érdekében cselekedett ekkor a polgármester? – Egészen biztosan nem Sárospatak érdekében. – Hanem?

Álljon itt néhány jelenleg kint lévő pályázat, amelyekről bizonyára a város vezetése is tud már. (Most legkésőbb.)

TOP_Plusz-6.1.4-23 Aktív turizmus fejlesztése

https://www.palyazat.gov.hu/node/76251#

Támogatható tevékenységek (röviden):

„A. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése;

B. Országos jelentőségű, egyedi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések;

C. Nemzeti parkok, többségében állami tulajdonú erdőgazdaságok, natúrparkok, geoparkok komplex ökoturisztikai infrastrukturális fej­lesztései;

D. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése;

E. Példaértékű aktív- és ökoturisztikai beruházások és kapcsolódó egységes aktív- és ökoturisztikai szolgáltatásfejlesztés.”

TOP_Plusz-3.4.1-23 Fenntartható humán infrastruktúra

https://www.palyazat.gov.hu/node/76256

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, valamint a Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vo­natkozásában a Felhívás keretében infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés támogatható.

– Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevé­kenységcsoport vonatkozásában a Felhívás keretében … egészség­ügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellá­tás, valamint szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátá­sok, valamint hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kö­telezettség nélküli háziorvosi ellátás fejlesztése támogatható.

TOP_Plusz-3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések      

https://www.palyazat.gov.hu/node/76260

2 tevékenységcsoport:

Szociális célú városrehabilitáció;

Helyi humán fejlesztések.

TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

https://www.palyazat.gov.hu/node/76264

3 tevékenységcsoport:

Élhető települések;

Szociális célú városrehabilitáció;

Belterületi utak fejlesztése.

 TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek ese­tében kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be támo­gatási kérelmet, amelyeket a vármegyei önkormányzat az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített.

TOP_Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés 

https://www.palyazat.gov.hu/node/76266

3 tevékenységcsoport:

– Helyi gazdaságfejlesztés;

– Helyi és térségi turizmusfejlesztés;

– Állami tulajdonú utak fejlesztése.

TKR kiemelt eljárásrend esetében a vármegyei önkormányzat in­tegrált területi programjában a Fenntartható Városfejlesztési esz­köz megvalósítására kijelölt város, várostérség települése vagy többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság nyújthat be ön­állóan támogatási kérelmet.

TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések

https://www.palyazat.gov.hu/node/76271

Támogatható tevékenységek:

A) Meglévő Szolgáltatási Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata és módosítása, meglévő dokumentumok hi­ányában új Szolgáltatási Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum kidolgozása Vármegyei Felzárkózási Fórumok által.

B) Vármegyei Esélyteremtő Paktumok vármegyei szolgáltatáshi­ányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató te­vékenységek:

A Felhívás keretében a Vármegyei Esélyteremtő Pak­tumokhoz (VEP) illeszkedő tevékenységek megvalósítása támo­gatható.

a) Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátá­sokhoz kapcsolódó szemléletformálás;

b) Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érin­tően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére;

c) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása,

d) Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szer­vezése, a programokra való eljutás segítése.

2023. április 26-a van épp. Őszintén kíváncsiak vagyunk, hány pályázatot nyújt be városunk ezekből, vagy más kiírások alapján, a mindennél fontosabb városi érdekből!

Csetneki József