Tudta, hogy a polgármester a testületi üléseken, a képviselők által feltett kérdésekre legjobb tudása szerint köteles választ adni. A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre a kérdezett az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ köteles adni. A válasznak minden esetben érdeminek kell lennie.

Tudta, hogy a sárospataki képviselők csak piacai alapon kiszámlázott áron vehetik igénybe fogadóóráik megtartására A Művelődés Házát?

Tudta, hogy a közelmúltban, a facebook patakinfo.hu oldalán posztolt, a Bodrog Hotelt néhány ponton kritizáló írás miatt, egy a cikkben is megnevezett, városi vendéglátással foglalkozó vállalkozó a jövőben nem engedi be a PatakÉrt Egyesület rendezvényeit?

Tudta, hogy a városvezetés újabb 30 milliót akar elkölteni egy sárospataki játszótér megépítésére úgy, hogy megint kihagyja az érdekelt városi polgárokkal történő formális társadalmi egyeztetést?

Tudta, hogy a PatakÉrt Egyesület társadalmi egyeztetések létrehozására tett javaslatát a jegyző vezetésével, azzal a kifogással dobta ki a testület nagyobbik fele, hogy az előterjesztés nem felelt meg egy szakdolgozat formai követelményeinek?

Tudta, hogy tavaly nyár óta nem sikerült a város vezetésének a Sárospataki Kulturális Stratégiát megújítását tartalmazó előterjesztést el(ő)készítnie? Erről a mulasztásáról sem olvashatunk az helyi médiában.

Tudta, hogy a helyi média (Sárospatak újság, Hegyalja Tv, sarospatak.hu) nem felel meg annak a legalapvetőbb szabálynak, amely arról szól, hogy a tájékoztatása kiegyensúlyozott és pártatlan, minden részrehajlástól mentes legyen?

Tudta, hogy két zebra létesítését kértem Kispatakon: az egyik a Gárdonyi és Toldi utcák kereszteződésénél, a másik a Gárdonyi és a Dózsa György utcák kereszteződésénél? Mindkét esetben átnéztük, hogy a szükséges jogszabályi feltételek alkalmassá teszik-e a helyszínt a zebra kialakítására. A jelenlegi formában egyik sem alkalmas erre, azonban kis átalakításokkal, pl. járda építésével a tervezett zebra induló és érkező pontjánál, sebességcsökkentő és gyalogos átkelőhelyet jelző KRESZ táblákkal ezek a problémák megoldhatóakká válnak, így elvileg a zebrák kialakítása is csak pénzkérdés marad. Reméljük, nem kell megvárni semmilyen komoly balesetet a feladat elindításával.

Tudta, hogy a képviselőtestület etikai felelőssége olyan jogon túlmutató elemekből áll össze, amelynek következtében a testület választóival szembekerül, és ez másként, mint a testület kollektív lemondásával, nem oldható fel? Ilyen pl.: a nyilvánosság előtt megfogalmazott ígéret, amelyet jogos és elfogadható ok nélkül nem tartott meg, illetve azt megváltoztatta.

Tudta, hogy az önkormányzati képviselői megbízatás kardinális tartalmi eleme a képviselői tevékenység eredményessége, a jogok és kötelességek teljesítésének mérése, a képviselői teljesítmény lakossági megelégedettséggel való szembesítése? Tudta, hogy e kérdéskör törvényi szintű szabályozása még várat magára? A jelenleg létező egyetlen negatív törvényi szabály – megszűnik az önkormányzati képviselő megbízatása, ha egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén – az említettek hiányát még részben sem képes pótolni. Szerintünk a képviselő politikai felelősségének ötévenkénti általános érvényesülése mellett meg kell találni, és törvényileg nevesíteni kell az önkormányzati képviselő által a település egészének alárendelt választói érdekeknek a képviseletéért vállat felelőssége mibenlétét és eseteit, anyagi és eljárásjogi normáit. Ide értendő a képviselő-testület által hozott, és az önkormányzatnak (a választópolgári közösségnek) anyagi kárt okozott döntéseiért viselt képviselői egyéni anyagi felelőssége kérdése is.

Tudta, hogy a jegyzőt az önkormányzat testületi ülésein tanácskozási jog illeti meg? Szakmai tévedés, hogy ezt a politikai jellegű vitákra is érvényesítenie kell a jegyzőnek.

Tudta, hogy nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az alábbiakról szóló ügyeket?

  • a költségvetésről és annak módosításáról,
  • a helyi adóról és annak módosításáról,
  • a költségvetés végrehajtásáról,
  • az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,
  • a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzéséről és juttatásairól szóló tervezetet, valamint
  • azon tervezetet melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy amelynek egyeztetésre bocsátásából kifolyólag az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány érné,
  • az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

Tudta, hogy e fenti kérdésektől eltérő ügyekben (pl. játszótár építés…) mindben szervezhetne a város vezetése társadalmi egyeztetéseket? – Ha kíváncsiak lennének az Ön véleményére.

Tudta, hogy létezik egy önkormányzati Ciklusprogram? Annak nevezik a képviselőtestület által, megbízatásának időtartamára készített és elfogadott, elsősorban stratégiai célokat tartalmazó munkaokmányt. (Vagy nem is létezik?)
•    Központi része az adott önkormányzat gazdasági programja, amelynek készítése valamennyi önkormányzat számára kötelező.
•    Általában magában foglalja az adott település fejlesztésének, a helyi közszolgáltatások szervezésének céljait és legfontosabb feladatait.
•    Körvonalazhatja azokat a helyi feladatokat, amelyek esetében a végrehajtásukban közreműködő helyi önszerveződő közösségek támogatást kaphatnak a képviselő-testülettől.
•    Felvázolhatja a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásának kívánatos fórumrendszerét, a helyi közakarat kifejezésének és megvalósításának elképzelt módozatait, a helyi társadalmi és állampolgári szervezetekkel való együttműködés irányait, a végrehajtásba történő bevonásuk mértékét és módját.
E ciklusprogram végrehajtásának eredményessége – melyet a következő ciklus kezdetekor hoznak nyilvánosságra – (lehet) lesz a képviselő-testület és az egyes képviselők ciklus alatti tevékenysége megítélésének alapja.

Csetneki József