Részletek a Sárospataki Közösségfejlesztő Közművelődési Koncepcióból, melyet a Sárospataki Közművelődési Tanács dolgozott ki 2013-ban. E helyett állították annak idején csatarendbe az azóta megbukott „Sárospataki Kulturális Stratégiát”.

Mit lehetne ehhez hozzátenni?

Azokról a programokról kell itt szót ejtenünk, amelyek leginkább illenek Sárospatak ismert imázsához. Ezek közül is elsősorban a történelmi, egyházi, tudományos, művészeti programokra kell gondolni. Ezek kiemelt hangsúlyozása és támogatása mellett azonban teret kell biztosítani azoknak a világzenei, színházi, családi programoknak, amelyek a városi komfort érzet mélyítését idézik elő a sárospatakiak életében, mindennapjaiban.

Sárospatak Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának fejlődése érdekében meghatározandó célok

Kiemelten támogatja a közművelődési tevékenységben szerepet vállaló civil szervezeteket. Törekszik a gazdálkodó szervezetekkel való együttműködésre, a szponzori kör szélesítésére.

Fejleszti a közművelődésben részt vevő állami, városi, központi költségvetési és megyei, valamint egyházi fenntartású intézmények és egyéb szervezetek közötti koordinációt.

A meglévő jó bázison továbbfejleszti a hivatásos és az amatőr művészeti tevékenységeket. Teret ad az értékteremtő újabb kezdeményezéseknek. Kiemelt feladatnak tekinti ezen a területen, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel segítse alkotó-, és előadó-művészeti közösségek létrejöttét.

A város kulturális hagyományaira építve, a turisztikai desztináció elképzeléseivel összhangban kialakítja az idegenforgalom szempontjából frekventált közművelődési rendezvények profilját és meghatározza ezekhez a pénzügyi forrásokat. Kiemelt feladatként kezeli a több évtizedes múltra visszatekintő Zemplén Fesztivál szervezőivel a folyamatos kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a legjelentősebb turisztikai vonzerővel bíró nyári rendezvénysorozat még sokáig térségünk és városunk programkínálatának része legyen.

Kezdeményezi a határon átnyúló térséggel (az egykori Zemplén Vármegye területével), a sárospataki járással, valamint a Zempléni 6 város (Szerencs, Tokaj, Cigánd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Pálháza) övezte térséggel a közművelődés együttműködési tevékenységrendszerének kialakítását.

Biztosítja a város honlapjának a közművelődést kiemelten figyelembe vevő továbbfejlesztését, mely alapvetően fontos az összehangolt kultúra arculatának és PR gyakorlatának további erősítéséhez. Fontos alapelvként rögzíti a kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét, ennek megfelelően a nonprofit, közcélú közművelődési programok ingyenesen megjelennek a honlapon, függetlenül annak szervezőjétől.

Törekszik arra, hogy a közművelődés a maga eszközeivel segítse a lakosok polgárosodását, önállóbbá, önellátóbbá válását. Támogatja, hogy a közművelődésben tevékenykedő intézmények, szervezetek keressék a térség, országosan is kiemelkedő mértékű munkanélküliségéből adódó kitörési pontokat. Ez elsősorban a felnőttképzés területén valósítható meg, de ezen túlmenően is minden tevékenységet hasson át a halmozottan hátrányos helyzet szociológiai ténye, s az erre kínált megoldási alternatívák számba vétele.

Támogatja, hogy a város ilyen irányú lehetőségeinek kihasználásával (Tengerszem, Botkő, kerékpárút, Bodrog-part, Vízikapu Szabadtéri Színpad) a helyi közművelődés segítse a környezetbarát gondolkodás és életmód kialakítását, valamint a testkultúra fejlesztését szolgáló tevékenységek (szabadidősport) gyakorlását.

 A közművelődési feladatok meghatározásánál az általános, törvényi kitételek mellett fontos, hogy a város sajátos helyzetéből fakadó feladatok, a feladat ellátás helyszínei és szervezői megfogalmazásra kerüljenek.

Sárospatak jelenlegi helyzetében a közművelődés valamennyi lehetőségét ki kell használni arra, hogy:

– ösztönözze a város lakóit a közösségi életre és ezen a területen hagyományokat teremtsen – erősítse a lokálpatriotizmust,

– enyhítse a szakmájukban, hivatásukban magasan képzett rétegek elvándorlását.

– a gyermek és ifjúsági korosztály számára biztosított legyen a szabadidő eltöltésének szervezett lehetősége,

– a fiatalok helyben találják meg a művelődési szokásaiknak megfelelő programokat,

– járuljon hozzá az ifjúsági korosztály művelődési, szórakozási szokásainak formálásához,

– a közművelődés járuljon hozzá az életminőség javításához, legyen számára fontos az egészséges életvitel igényszintű beépítése a mindennapokba,

– a közművelődés minden területén az értékközvetítés legyen meghatározó.

– a közművelődés rendelkezzen rövid, közép és hosszú távú prioritásokkal, stratégiai tervvel (3-5-10 év).

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

– A város minden polgárának és közösségének joga, hogy igénybe vegye az önkormányzati fenntartású és önkormányzati támogatással működő közművelődési intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat, továbbá azt, hogy műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse.

– Az önkormányzat a koncepcióban vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és támogatott közművelődési intézmények tevékenységén keresztül látja el.

– A koncepciónak kapcsolódnia kell a városfejlesztési irányelvekhez.

– Az önkormányzati fenntartásban működő intézmények egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek.

– Az önkormányzati fenntartásban működtetett sajtóorgánumok a közművelődés színterein tevékenykedő intézmények, civil közösségek, egyházak, ifjúsági szervezetek programjairól kiegyensúlyozott tájékoztatást adnak, mely minimálisan előzetes beharangozóból és utólagos beszámolóból áll.

– Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segíti a koncepcióban meghatározott közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, hanem egyéb civil szervezetek, kulturális vállalkozások, illetve magánszemélyek végezhetnek. A Közművelődési Megállapodás részleteit a Közművelődési Rendelet szabályozza.

– A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

– Az önkormányzat biztosítja a közművelődés civil kontrollját.

Patakinfo