Új helyzet kezd kialakulni látszani a közismert nevén „Domján-ház”, egyébként Színyei-ház újkori történetében. Városunk vezetése újfent minden társadalmi egyeztetést és hatástanulmányt kihagyva úgy döntött, hogy a Nevelési Tanácsadó kapja a házat, akik valóban méltó elhelyezésre várnak Sárospatakon évek óta.

Milyen érdekes, hogy az Aggteleki Nemzeti Park hamarabb kap Sárospatakon helyet, mint egy évtizedes múlttal rendelkező, országos jelentőségű szakmai tevékenységet folytató helyi civil szervezet.

A Színyei házat 2005-ben zárták be, amikor kiakolbólintották onnan a Sárospataki Népfőiskolát, az Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelepet, A Patak Művésztelepet és egy művészeti iskolát.

Magam többször fordultam Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőhöz, valamint a helyi „erőkhöz” annak érdekében, hogy valamilyen értelmes, hasznos és fejlesztő jellegű tevékenység kezdhesse meg (folytathassa) működését az egyre csak romló állagú épületben. Akkori (és jelenlegi) elképzeléseink nem ismeretlenek a döntéshozók előtt.

Javaslatunk 2014-ből:

A sárospataki – ismertebb nevén – Domján-ház (egykori Színyeni-ház) mai státusza és állapota megítélésünk szerint nem méltó az épület múltját, elhe­lyezkedését, külső megjelenését és egyéb kiváló adottságait, összes értékét szem előtt tartva. Azt minden esetre biztosan megállapíthatjuk, hogy a mostani „funkciójánál” egy erkölcsileg és minden bizonnyal anyagilag is jóval magasabb fokon mérhető működésre teszünk javaslatot, amely az alábbiak szerinti indoklásokra hivatkozva egyebek mellett tervezi egy kortárs képzőművészeti kiállítóhely kialakításának, egy 2000 óta Sárospatakon működő nemzetközi képzőművészeti szabadiskola, egy 2003-tól Sárospatakon működő hivatásos művésztelep befogadásának lehetőségét, amelyet alapítványunk, az Új ART ÉRT Alapítvány működtet, tölt meg tartalommal.

Elképzelésünk alapján a helyiség – megfelelő, a részben új funkcióhoz igazított, szükséges átalakítá­sát követően, amelyet az alapítvány végezne el –, alkalmas kortárs képzőművészeti kiállítások és ezzel összefüggő egyéb kulturális szolgáltatások, programok megrendezésére, az egész év folyamán, első időszakban kiváltképp a nyári, idegenforgalmi időszak kiemelt hónapjait tekintve, az adott időintervallumban egy intenzívebb működésrend keretében, amelyet szintén mi, az Új ART ÉRT Alapítvány biztosítanánk. De mindemellett gyűjtőhelye és kohója lehetne a térséghez, a városhoz szorosan kötődő kortárs képzőművészeti és civil (köz)élet műhelyének szerepére.

Az Új ART ÉRT Alapítvány megalakulásától folyamatosan, kiemelt felada­tának tekinti a magyar, ezen belül is a sárospataki képzőművészeti élet élénkítését, lehetőségeihez mérten szervezését.

Elsődleges feladatként fogalmazhatjuk meg a ház újraindításánál:

 • A kiállító- és raktárhelyiségek állagának megismerését, a kiállítási, raktározás körülményeinek vizsgá­latát, a terek funkciójának megfogalmazását szükséges renoválási feladatok elvégzését. (Természetesen ide kell sorolni az épület egyéb építészeti, épületgépészeti stb. állapotának a felülvizsgálatát is.)
 • A ház működési elveinek, gyakorlatának megtervezése, kiállítási, működési terv készítése legalább az első két évre vonatkozóan.
 • Időszaki kiállításokon, évente 3-4 alkalommal nyílhatna lehetőség bemutatni kortárs művészektől váloga­tott anyagokat.
 • Ismeretterjesztő előadások, összejövetelek
  • iskolák,
  • művészetpártoló érdeklődők,
  • önművelő közösségek bevonásával.

Az Új ART ÉRT Alapítvány, ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda és az ART ÉRT Tehetségpont e körben végzett szakmai szolgáltatásai (tervezet)

a.) a szakemberek, szakmai szervezetek irányában:

 • igény szerint – akár a képzőművészeti szabadiskolához kötődően – kurzusok, (tehetség­gondozó) táborok szervezése belföldi és külföldi szakmai szervezetekkel közösen (pl. Szárhegyi Nyilatkozathoz csatlakozott művészeti szervezetekkel)
 • A Patak csoport és a körhöz kacsolódó művészek ismertsége és elismertsége lehetővé teszi, hogy a ház színtere és támogatója legyen magyar és nemzetközi kortárs- és művészettörténeti kutatásoknak.
 • Kortárs képzőművészeti élet megnyilvánulásainak összefogása, koordinálása, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének koordinálása mellett kiállítóhely és alkotóműhely biztosítása az azt igénylő művész(ek) számára.

Ugyanúgy a szélesebb közönség felé is meg kell teremteni a rendszeresség biztonsá­gával működő, minőségi igényeket kielégítő lehetőségek gazdag struktúráját, amelyet – szük­ség szerint – az állandó, kiszámítható és minőségileg egyenletes képzőművészeti jelenlét lehetőségét hordozza magában.

b.) Oktatási intézmények irányában:

 • rendszeres információcsere, élő kapcsolatok építése az iskolákban tanító szakemberek­kel, tanárokkal a kiállítások, valamint az egyéb rendezvények kapcsán;
 • tárlatvezetői, ismeretterjesztő, népszerűsítő anyagok kidolgozása és alkalmazása, eljuttatása a városban és vonzáskör­zetében dolgozó tanárokhoz annak érdekében, hogy a kiállított anyagokat beépíthessék a saját tananyagukba;
 • ifjúsági és felnőtt művészetnépszerűsítő programok megvalósítása a házhoz kötődő művészek és művészettörténészek bevonásával;
 • oktatási és közművelődési intézmények megszólítása, a tevékenység ismertetése, bemutatása, kiajánlása.

c.) Civil közösségek irányában:

 • olyan civil közösségek (létrejöttének) támogatása, amelyek kifejezetten a művészet, mű­vészeti értékek népszerűsítése, védelme gondolatkörben szerveződnek;
 • a helyi művész- és művészetpártoló elit megszólítása;
 • helyben és a régióban (Felvidéket is ideértve) már működő művész-, művészetpártoló közösségek kapcsolatrendszerének katalizálása Sárospatak központtal;
 • az ifjúsági művészetnépszerűsítő programok mellett a gyerekek szüleinek megszólítása neves művészek és művészettörténészek bevonásával;
 • „Alkotás közösségben, Pihentető művészet felnőtteknek” c. közművelődési jellegű művészeti programok.
 • Nemzeti Tehetségpontok hálózatában rejlő lehetőségek kiaknázása, bővítése

d.) A „véletlenszerűen megjelenő” látogatók irányában

 • alapvetésként a véletlenszerűség csökkentése fontos feladat úgy a szakmai, mint az ide­genforgalmi területeken megoldható lehetőségekkel;
 • az épület adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása (kert).
 • Többnyelvű (angol, német, szlovák) ismertető anyagok létrehozása;

e.) A rendszeresen látogató (művészet)barátok – „holdudvar” – irányában

 • a közös érdeklődésen alapuló folyamatos kapcsolattartás informális és formális módjai­nak kiépítése;
 • a „zártkörűség” csoportdefiniáló szerepének lehetőségként történő biztosítása néhány belső rendezvény alkalmával, esetleg éves program men­tén kialakuló, klub-jellegű kohézió kialakítása, amely önfenntartóan működik, ezzel egy időben a ház körül bizonyos mecénási szerepkör betöltésére is alkalmas kö­zösség kialakítása. Többen mutatkoznak napjainkban is az említett mecénási szerep­körben, megfelelő információk biztosításával és az említett szolgáltatások szintjének emelésével nevezettek köre tovább bővíthető.

f.) Az üzemeltetés feltételei:

 • Az Új ART ÉRT Alapítvány kezelésében működő épület összes funkciójával együtt egy 10 éves megállapodás keretében biztosítani tudja az épület működtetéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket. A fenntartás költségei a civil támogatási rendszerekből, pályázatokban, költségelhető tételekként megjelenő elemként és nem utolsó sorban a mecenatúra segítségével biztosítható. Ugyanez vonatkozik az esetlegesen megjelenő (de felmérésre váró és minden bizonnyal egyre növekvő összeget mutató) renoválási költségekre is. (Ez az eltelt pár évben megtöbbszöröződhetett.)
 • Az üzemeltetéshez sorolandó az önkéntes munka és az alkalmazás lehetősége. A közmunka program lehetőséget ad nonprofit civil szervezeteknek is közcélú alkalmazott foglalkoztatására, amivel szeretnénk élni, hiszen Sárospatakon és környékén nagyszámú diplomás és egyéb magasan képzett, munkanélküli él.
 • Kapcsolódási pontok megfogalmazása a Sárospatakon működő önkormányzati idegenforgalmi-, oktatási- és közművelődési koncepciókkal.
 • Az alapítvány üzemeltetésében működik a házzal szemben található Bertalan-ház, Öregdiák Vendégház, amely szálláskapacitásával további lehetőségeket nyit meg.

Már működő tevékenységek:

A Patak alkotócsoport 1994-es Sárospatakon történő megjelenéséhez köthetően alakulhatott ki részvételük a 2000-től induló képzőművészeti szabadiskola alapításában és működtetésében. Itt zajlott 2003-tól 2005-ig a Sárospatakon máig az egyetlen, ma létező hivatásos mű­vészeket befogadó művésztelep működtetése minden év március végén, április elején. A Patak csoport alkotóinak névsora: Aknay János, Csetneki József, feLugossy László, +Gubis Mihály, +Hahn Ferenc, Kéri Mihály, Novotny Tihamér, Penyaska László, Puha Ferenc, Somo­gyi György, Szemadám György, Wolfgang Nickel, Wrobel Péter mellett a művésztelepre meghívottak: Sz. Varga Ágnes, Balla András, Ghyczy György, Baksai József, P. Boros Ilona, Éles Bulcsú.

Az alapítványhoz köthető rendszeres (korábbi és jelenlegi) események, rendezvények

Zempléni Művészeti Fesztivál kiállításai

ART ÉRT Kapugaléria (2004-2008)

 • 2006-ban Molnár Irén, Fazekas Balogh István, feLugossy László, Csetneki József, Szentirmai Zsolt közös kiállítása
 • 2006-ban Leeman Pascal francia származású, Tolcsván élő alkotó kiállítása
 • 2007-ban Stark István festőművész kiállítása

2008-2011-ig ART ÉRT Kortárs Képzőművészeti Galéria

 • feLugossy László
 • Molnár Irén
 • Fazekas Balogh István
 • Aknay János
 • Patak csoport sárospataki művésztelepe
 • Baksai József
 • CaffArt Művészeti Egyesület
 • Csetneki József
 • Sárospataki Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola kiállításai

Az Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep (2000-től működik)

Az alapítvány holdudvarának egyik pontját jelentő Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep mellett a 2003-ban Sárospatakra kötözött hivatásos művésztelep zárja be a kört. E három szerveződés:

 1. Új ART ÉRT Alapítvány és művészeti iskolája 2004-
 2. Urbán György Nemzetközi Képzőművészei Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep 2000-
 3. Patak csoport művésztelepe 2003-

szimbiózisban él, és szervesen kiegészítik egymást.

A Patak csoport művésztelepe

(1994-1997-ig Dorkón, 1998-2002-ig Fonyban, 2003-tól Sáros­patakon)

A Patak csoport művésztelepe 1994-től kapcsolódik Sárospatakhoz, illetve szűkebb-tágabb földrajzi környezetéhez, de szorosabb szellemi vonatkozásait tekintve mindenképpen megál­lapítható, hogy akár Dorkón, akár Fonyban működött is, mindig élő volt e kapcsolat a cso­port tagjai és a városban élő művészek, művész(et)barátok között. 2000 februárjában éppen Fonyban, a „Kertalja” telep színhelyén, Gubis Miska házában fogant meg a szabadiskola gon­dolata is. Ekkor még féltve dédelgetett vágy volt csupán, hogy a művészeti iskola, szabadis­kola együttlétet egy sárospataki művészteleppel „gömbölyítsék” ki. Ez mára létező, élő formáció!

A terv 2003-tól megvalósult, hiszen ettől az évtől Sárospatakon november végén tíz napra összegyűlnek a Patak csoport művészei, hogy együtt alkossanak. A művésztelep házigazdája a Patak Művészeti Egyesület mellett az ART ÉRT Alapítvány, a Bertalan-ház, illetve Szalay András vállalkozó, aki V. András nevű éttermében látja vendégül a művészeket, sőt nyitott 2006 májusától a csoport művészeinek alkotásaiból Étterem Galériát.

Az Új ART ÉRT Alapítvány csatlakozott a Szárhegyi Nyilatkozat-hoz.

Ennek keretében több határon túli művészeti szervezettel került kapcsolatba, amely művészek, kiállítási anyagok, diákok cseréjét teszi lehetővé. Első közös nemzetközi ifjúsági pályázat a SZÁRNY-VONAL címet viseli, amelynek egyik védnöke az Alapítvány, amely díjakat is felajánlott.

A Szárhegyi Nyilatkozat-hoz csatlakozott szervezetek

 1. Bartha Árpád: Szépművészeti Múzeum, Brassó
 2. Csetneki József: Art Ért Alapítvány, Sárospatak
 3. Dr. Jozep Joppa: Galeria Umelcov Spisska, Igló
 4. Farkas József: Löffler Galéria, Kassa
 5. Gerics Ferenc: Múzeum és Galéria, Lendva
 6. Hadnagy Miklós: a Magyar Köztársaság Kulturális és Koordinációs Központja
 7. Hegyeshalmi László: Művészetek Háza, Veszprém
 8. Kassai L. Péter: Kulturális Művészeti Központ, Gyergyószárhegy
 9. Kiss Attila: Hajdúböszörmény város Önkormányzata, Hajdúböszörmény
 10. Marczin István: Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, Hajdúböszörmény
 11. Nagy Miklós Kund: Dr. Bernádi György Alapítvány, Marosvásárhely
 12. Siklódi Zsolt: Gyergyószárhegyi Művésztelep, Gyergyószárhegy
 13. Szabó László: Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés, Debrecen
 14. Szemadám György: Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége, Budapest
 15. Szepessy Béla: Fametsző Művésztelep, Nyíregyháza
 16. Szotyori László: Budapest Galéria, Budapest
 17. Vargha Mihály: Székely Múzeum, Sepsiszentgyörgy

Alapítványunk és a művészeti iskola további nemzetközi kapcsolatai:

 • Meinigen (Németország)
 • Ride Alapítvány (Hollandia)
 • Borsos Miklós Alapítvány (Erdély)
 • Istituto D’Arte Benvenuto Cellini Valenza, Piemonte (Olaszország)
 • Krosno (Lengyelország)
 • Soest (Németország)

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete is támogatta a Domján-ház hasznosításának, működésének fent ismertetett koncepcióját.

Hangsúlyozni kívánom – ismerve a városvezetők érvelési szokásait – , hogy nem a Nevelési Tanácsadótól kívánunk helyet elvenni, hanem egy valós társadalmi egyeztetést hiányolunk ebben a kérdésben is, amelyhez a fenti koncepcióval szeretnénk hozzájárulni.

2020-ban indítványt tettünk az önkormányzat társadalmi egyeztetéseket szabályozó rendeletének tartalmi átdolgozására. Ez válasz nélkül maradt azóta is. Magunk részéről megállapítjuk, hogy amit az önkormányzat vezetői társadalmi egyeztetésnek hisznek és vallanak, az nem társadalmi egyeztetés a szó szakmai értelmében. Mi ezt másképp fogjuk csinálni.

Csetneki József